Změny náhradního plnění od roku 2012

Možnosti odběru a poskytování náhradního plnění byly v roce 2012 upraveny novelou zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., která vstoupila v platnost 1.1. 2012 a přinesla s sebou mnoho změn. Podle ní vzniká zaměstnavateli s 25 či více zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a to v poměru 4% k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců.

Zákon stanovuje tři způsoby, jak lze tento podíl splnit:

  • Přímo: zaměstnáním OZP zaměstnanců v pracovním procesu
  • Nepřímo: odvedením nemalé částky do státního rozpočtu
  • Náhradně: odebráním služeb od poskytovatele náhradního plnění, který zaměstnává více jak 50% OZP zaměstnanců

Všechny tyto kroky mají vést k lepšímu uplatnění osob se zdravotním postižením na pracovním trhu. Již tak je jejich situace nelehká a stát se snaží vytvářet pro tyto osoby pracovní podmínky tak, aby se mohli co nejplněji zapojit do běžného života a chodu společnosti.

Zavedení limitu

V roce 2012 se také zavedl limit, který omezuje poskytovatele služeb v rámci náhradního plnění. Ten odpovídá 36 násobku průměrné měsíční mzdy. Za rok 2014 tak například mohl poskytovatel služeb náhradního plnění za jednoho svého OZP pracovníka provést služby či dodat zboží ve výši 906 444,- Kč. Proto se vyplatí při plnění povinného podílu jednat s dostatečným předstihem.

Ohlášení splnění povinnosti

Nově se také zavedla povinnost evidovat plnění povinného podílu. Byla zavedena evidence s identifikačními údaji o odběrateli náhradního plnění a cenami dodaných služeb či produktů bez DPH.

Omezení pro zaměstnavatele

Byla také omezena maximální výše, do jaké je možné poskytovat příspěvek na provozní náklady zřízení místa pro zdravotně postižené (jak nového tak zavedeného), a to na částu 48 000 Kč ročně.

Došlo také ke sloučení chráněných pracovních míst a chráněných dílen. Z poskytování náhradního plnění byly vyjmuty následující instituce: církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti a chráněné pracovní dílny občanských sdružení.

Osoby zdravotně znevýhodněné

Aktuální změnou v roce 2015 je znovuobnovení kategorie zdravotně znevýhodněních osob:

To jest jakákoliv fyzická osoba která má zachovanou schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, avšak její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (zdroj Zákon č. 435/2004 Sb.).